ویژگی‌ها و قابلیت‌های SWIM®


کلیات ویژگی‌های SWIM® به شرح ذیل است:
●              مدیریت محتوای علمی
o         مدیریت محتوای واحدهای علمی و اداری
o         مدیریت اعضا و هیات علمی و زندگی‌نامه‌ی علمی (C.V) هوشمند
o         مدیریت محتوای طرح‌های پژوهشی
o         مدیریت محتوای مقالات علمی
o         مدیریت محتوای چکیده مقالات همایش‌ها
o         مدیریت محتوای پروتوکل‌ها و گایدلاین‌ها
o         مدیریت محتوای همایش‌های علمی (گردهمایی‌ها، کارگاه‌ها، و سمپوزیوم‌ها)
o         مدیریت محتوای مجلات علمی
o         مدیریت محتوای کتب علمی
o         مدیریت محتوای توصیه‌های بهداشتی
o         مدیریت محتوای فیلم‌های آموزشی
o         مدیریت محتوای خبر نامه
●              مدیریت محتوای آموزشی ـ درمانی (ویژه بیمارستان‌های آموزشی ـ درمانی)
o         مدیریت محتوای واحدهای آموزشی ـ درمانی (مثال: بخش‌های آموزشی ـ درمانی بیمارستان آیت الـ... طالقانی)
o         مدیریت محتوای پزشکان و کادر پزشکی (مثال: پرسنل بیمارستان آیت الـ... طالقانی)
o         مدیریت محتوای کشیک‌ها
o         مدیریت محتوای درمانگاه‌ها (مثال: درمانگاه‌های بیمارستان آیت الـ... طالقانی)
o         مدیریت محتوای گزارش‌های موردی (مثال: گزارش‌های موردی بخش اورولوژی بیمارستان شهید لبافی نژاد)
●              مدیریت محتوای وب‌سایت
o         مدیریت کاربران و سطح دسترسی آنان
o         مدیریت محتوای صفحه‌های وب‌سایت
o         مدیریت محتوای صفحه‌ی اصلی
o         مدیریت منو‌های وب‌سایت
o         مدیریت محتوای اخبار
o         مدیریت محتوای پیوندهای اینترنتی (Links)
o         مدیریت فایل‌ها و تصاویر
o         مدیریت آگهی‌ها و تیزرها
●              ارتباط و تبادل اطلاعات با بانک اطلاعات ملی پژوهش (National Research Database)
●              ارتباط و تبادل اطلاعات با شبکه علمی ایران (Iran Science Network) مربوط به وزارت بهداشت
●              ارتباط و تبادل اطلاعات با «سیستم ثبت پروپوزال تریته»
●              جستجوی مطالب وب‌سایت
 
توضیحات بیشتر در مورد ویژگی‌ها و قابلیت‌های SWIM® به این شرح است:
·         مدیریت محتوای واحدهای علمی و اداری
o         اهم داده‌ها
§         نام، نشانی، صفحه اختصاصی در اینترنت، پست الکترونیک اختصاصی در اینترنت، واحد یا مرکز بالا درست، توضیحات، ...
o         کنترل
§         افزودن، ویرایش و حذف یک مرکز / واحد
§         ایجاد فهرست واحد و مراکز تحت پوشش و قابلیت مرتب سازی دلخواه آنها (در صورت افزودن یک واحد جدید، در منوی سایت یک پیوند مخصوص در زیر مرکز مادر به آدرس آن واحد ایجاد شود)
o         نمای عمومی
§         فهرست مراکز و/یا واحدهای تحت پوشش و لینک به صفحه یا وب‌سایت اختصاصی آنها
§         صفحه‌ی اختصاصی واحد
§         نمایش در منوی اصلی تحت منوی «مراکز / Research Centers» یا «واحدها / Departments»
§         خروجی XML استاندارد شده برای فهرست و هر جزء
§         نمایش پژوهشگران عضو واحد و سمت آنها (لینک به صفحه شخصی هر پژوهشگر)
§         نمایش 3 خبر جدید (لینک به فرهست تمامی اخبار واحد)
§         نمایش 5 طرح پژوهشی جدید در دست انجام (لینک به فهرست تمامی طرح‌های پژوهشی واحد)
§         نمایش 5 مقاله‌ی جدید (لینک به فهرست تمامی مقالات واحد)
§         نمایش 5 آبسترکت جدید (لینک به فهرست تمامی آبسترکت‌های پژوهشی واحد)
§         نمایش 3 کتاب جدید (لینک به فهرست تمامی کتب واحد)
§         نمایش 3 گردهمایی در راه (لینک به فهرست تمامی گردهمایی‌ها واحد)
§         نمایش 5 مطلب بهداشتی (لینک به فهرست تمامی مطالب بهداشتی واحد)
 
·         مدیریت اعضا و هیات علمی و زندگی‌نامه‌ی علمی (C.V) هوشمند
o         اهم داده‌ها
§         نام و نام خانوادگی، مشخصات فردی (جنس، تاریخ تولد، کد ملی، عکس، ...)، مرتبه علمی، زندگی‌نامه‌ی علمی، زمینه‌های تخصصی، واحد(های) مربوط، ...
o         کنترل
§         افزودن، ویرایش ویا حذف یک همکار.
§         ایجاد فهرست همکاران موجود در هر مرکز یا تمامی مراکز (به انتخاب) (در هنگام افزودن ویا ویرایش همکار اطلاعات مورد نیاز به همراه عکس وی در مرکز داده‌های وب‌سایت ذخیره می‌شود)
§         مرتب سازی دلخواه اسامی
o         نمای عمومی
§         فهرست پژوهشگران تحت یک مرکز/واحد
§         صفحه‌ی اختصاصی هر پژوهشگر
§         خروجی XML استاندارد شده برای فهرست و هر جزء
§         نمایش 5 طرح پژوهشی جدید در دست انجام (لینک به فهرست تمامی طرح‌های پژوهشی پژوهشگر)
§         نمایش 5 مقاله‌ی جدید (لینک به فهرست تمامی مقالات پژوهشگر)
§         نمایش 5 آبسترکت جدید (لینک به فهرست تمامی آبسترکت‌های پژوهشی پژوهشگر)
§         نمایش 3 کتاب جدید (لینک به فهرست تمامی کتب پژوهشگر)
§         نمایش 5 مطلب بهداشتی (لینک به فهرست تمامی مطالب بهداشتی پژوهشگر)
 
·         مدیریت محتوای طرح‌های پژوهشی
o         اهم داده‌ها
§         نام طرح، موضوع طرح، وضعیت، خلاصه پروپوزال، تاریخ آغاز، تاریخ خاتمه، پژوهشگران درگیر همراه با سمت آنها، واحد / واحدهای درگیر در طرح، ...
o         کنترل
§         افزودن، ویرایش ویا حذف یک پژوهش
§         ایجاد فهرست پژوهش‌های موجود بر اساس وضعیت طرح (پیشنهادی، در دست انجام، پایان یافته)
§         مرتبط ساختن / حذف ارتباط هر پژوهش به مرکز یا مراکز مرتبط با آن
o         نمای عمومی
§         فهرست طرح‌های پژوهشی و لینک به صفحه یا وب‌سایت اختصاصی آنها
§         صفحه‌ی اختصاصی هر پژوهش
§         خروجی XML استاندارد شده برای فهرست و هر جزء
§         نمایش پژوهشگران دخیل در پروژه و سمت آنها (لینک به صفحه شخصی هر پژوهشگر)
§         نمایش 5 طرح پژوهشی جدید  تحت این پژوهش (لینک به فهرست تمامی طرح‌های پژوهشی تابع)
§         نمایش 5 مقاله‌ی جدید (لینک به فهرست تمامی مقالات طرح پژوهشی)
§         نمایش 5 آبسترکت جدید (لینک به فهرست تمامی آبسترکت‌های طرح پژوهشی)
 
·         مدیریت محتوای مقالات علمی
o         اهم داده‌ها
§         مطابق داده‌های لازم در PubMed و نحوه‌ی ارجاع (Citation) صحیح، به اضافه‌ی کد داخلی مقاله، پژوهش مرتبط، پژوهشگران مرتبط، و...
o         کنترل
§         افزودن، ویرایش و حذف یک مقاله
§         ایجاد فهرست مقاله‌های موجود
§         افزودن نویسنده(گان) مرتبط
§         افزودن پژوهش متناظر
§         افزودن واحد(های) مرتبط
o         نمای عمومی
§         فهرست مقاله‌ها لینک به صفحه اختصاصی آنها
§         صفحه‌ی اختصاصی مقاله
§         خروجی XML استاندارد شده برای فهرست و هر جزء
§         نمایش پژوهشگران نویسنده‌ی مقاله (لینک به صفحه شخصی هر پژوهشگر)
§         نمایش پژوهش مرتبط (لینک به صفحه‌ی اختصاصی پژوهش)
§         نمایش واحدهای مرتبط (لینک به صفحه‌ی اختصاصی هر واحد)
 
·         مدیریت محتوای چکیده مقالات همایش‌ها (ابسترکت‌ها)
o         اهم داده‌ها
§         مطابق داده‌های لازم در PubMed و نحوه‌ی ارجاع (Citation) صحیح، به اضافه‌ی کد داخلی آبسترکت، پژوهش مرتبط، پژوهشگران مرتبط، و...
o         کنترل
§         افزودن، ویرایش و حذف یک آبسترکت
§         ایجاد فهرست آبسترکت‌های موجود
§         افزودن نویسنده(گان) مرتبط
§         افزودن کنگره(های) مرتبط
§         افزودن پژوهش متناظر
§         افزودن واحد(های) مرتبط
o         نمای عمومی
§         فهرست آبسترکت‌ها و لینک به صفحه اختصاصی آنها
§         صفحه‌ی اختصاصی آبسترکت
§         خروجی XML استاندارد شده برای فهرست و هر جزء
§         نمایش پژوهشگران نویسنده‌ی آبسترکت (لینک به صفحه‌ی اختصاصی هر پژوهشگر)
§         نمایش گردهمایی وابسته (لینک به گردهمایی)
§         نمایش پژوهش مرتبط (لینک به صفحه‌ی اختصاصی پژوهش)
§         نمایش واحدهای مرتبط (لینک به صفحه‌ی اختصاصی هر واحد)
 
·         مدیریت محتوای پروتوکل‌ها و گایدلاین‌ها
o         اهم داده‌ها
§         عنوان، نویسنده(ها)، کد داخلی پروتوکل یا گایدلاین، فایل‌های ضمیمه، و...
o         کنترل
§         افزودن، ویرایش و حذف یک پروتوکل یا گایدلاین
§         ایجاد فهرست پروتوکل‌ها یا گایدلاین‌های موجود
§         افزودن واحد(های) مرتبط
o         نمای عمومی
§         فهرست پروتوکل‌ها یا گایدلاین‌ها و لینک به صفحه اختصاصی آنها
§         صفحه‌ی اختصاصی پروتوکل یا گایدلاین
§         خروجی XML استاندارد شده برای فهرست و هر جزء
§         نمایش پژوهشگران نویسنده‌ی آبسترکت
§         نمایش اتصال به فایل ضمیمه پروتوکل یا گایدلاین
·         مدیریت محتوای همایش‌های علمی (گردهمایی‌ها، کارگاه‌ها، و سمپوزیوم‌ها)
o         اهم داده‌ها
§         اطلاعات مورد نیاز بر اساس فرمت DocGuide به اضافه‌ی کد داخلی، زمان برگزاری، توضیحات دیگر، ...
o         کنترل
§         افزودن، ویرایش و یا حذف یک همایش
§         ایجاد فهرست همایش‌های موجود
§         ایجاد همایش‌های مختلف از قبیل کنگره، نشست، کارگاه، سمپزیوم و غیره
§         افزودن یا حذف مراکز / واحدهای مرتبط
o         نمای عمومی
§         فهرست همایش‌ها و لینک به صفحه یا وب‌سایت اختصاصی آنها
§         صفحه‌ی اختصاصی همایش
§         خروجی XML استاندارد شده برای فهرست و هر جزء
§         نمایش آبسترکت‌های تحت همایش (لینک به صحفه‌ی اختصاصی آبسترکت‌های)
 
·         مدیریت محتوای مجلات علمی
o         سیستم مدیریت آنلاین کامل مجله مد نظر نیست.
o         اهم داده‌ها
§         اطلاعات مورد نیاز مجله بر اساس فرمت PubMed
o         کنترل
§         افزودن، ویرایش و یا حذف یک مجله.
§         ایجاد فهرست مجله‌های موجود.
§         افزودن یا حذف مراکز / واحدهای مرتبط
o         نمای عمومی
§         فهرست مجله‌ها و لینک به صفحه یا وب‌سایت اختصاصی آنها
§         صفحه‌ی اختصاصی مجله
§         خروجی XML استاندارد شده برای فهرست و هر جزء
 
·         مدیریت محتوای کتب علمی
o         داده‌ها
§         اطلاعات مورد نیاز مجله بر اساس فرمت ISPN و فیپا
o         کنترل
§         افزودن، ویرایش و یا حذف یک کتاب
§         ایجاد فهرست کتاب‌های موجود
§         افزودن یا حذف مراکز / واحدهای مرتبط
§         افزودن یا حذف پژوهشگران مرتبط
o         نمای عمومی
§         فهرست کتاب‌ها و لینک به صفحه یا وب‌سایت اختصاصی آنها
§         صفحه‌ی اختصاصی کتاب
§         خروجی XML استاندارد شده برای فهرست و هر جزء
§         فهرست  واحدهای مرتبط و لینک به صفحه‌ی اختصاصی آنها
§         فهرست پژوهشگران نویسنده و لینک به صفحه‌ی اختصاصی آنها
 
·         مدیریت محتوای توصیه‌های بهداشتی (Health info)
o         داده‌ها
§         عنوان، مطالب در قالب HTML، واحد مرتبط
o         کنترل
§         صفحه جدید بهداشت عمومی
§         ویرایش صفحه بهداشت
o         نمای عمومی
§         فهرست صفحه بهداشت و لینک به صفحه اختصاصی آنها
§         صفحه‌ی اختصاصی صفحه بهداشت
§         خروجی XML استاندارد شده برای فهرست و هر جزء
§         نام  واحد مرتبط و لینک به صفحه‌ی اختصاصی آن
§         نام نویسنده‌ی صفحه بهداشت و لینک به صفحه‌ی اختصاصی او
 
·         مدیریت محتوای فیلم‌های آموزشی
o         داده‌ها
§         عنوان فیلم آموزشی، منتشر کننده(ها) یا پژوهشگر(ان)، واحد مرتبط، فیلم آموزشی در قالب FLV، متن قبل از فیلم در قالب HTML، متن بعد از فیلم در قالب HTML
o         کنترل
§         افزودن فیلم آموزشی جدید
§         ویرایش /حذف فیلم‌های آموزشی
o         نمای عمومی
§         فهرست فیلم‌های آموزشی و لینک به صفحه اختصاصی آنها
§         صفحه‌ی اختصاصی فیلم آموزشی
§         خروجی XML استاندارد شده برای فهرست و هر جزء
 
·         مدیریت محتوای خبرنامه‌ها
o         داده‌ها
§         عنوان خبرنامه، مجموعه خبرهای داخل خبرنامه در قالب HTML، فایل ضمیمه خبرنامه در قالب PDF
o         کنترل
§         افزودن خبرنامه جدید
§         ویرایش /حذف خبرنامه‌ها
o         نمای عمومی
§         فهرست خبرنامه‌ها و لینک به صفحه اختصاصی آنها
§         صفحه‌ی اختصاصی خبرنامه
§         خروجی XML استاندارد شده برای فهرست و هر جزء
 
·         مدیریت کاربران و سطح دسترسی آنان
o         امکان ایجاد یک کاربر جدید
o         فهرست کاربران موجود
o         مرتبط و محدود کردن یک کاربر به یک واحد (حق دسترسی متناسب با واحد)
o         اعطای نقش‌های (Roles) متفاوت به یک فرد
o         امکان رویت مشخصات کاربر
o         امکان  تغییر کلمه عبور کاربر
 
·         مدیریت محتوای صفحه‌های وب‌سایت
o         داده‌ها
§         عنوان، مطالب، فایل / فایل‌های ضمیمه
o         کنترل
§         افزودن، ویرایش و یا حذف یک صفحه
§         ایجاد فهرست صفحه‌های موجود
§         توانایی افزودن یا حذف صفحه به منوی سایت
o         نمای عمومی
§         نمایش صفحه در قالب عمومی وب‌سایت
§         خروجی XML استاندارد شده
§         نام  واحد مرتبط و لینک به صفحه‌ی اختصاصی آن
 
·         مدیریت محتوای صفحه‌ی اصلی
o         داده‌ها
§         مطالب در قالب HTML
o         کنترل
§         ویرایشگر  قدرتمند
§         امکان افزودن و تغییر تصاویر
o         نمای عمومی
§         نمایش صفحه در قالب عمومی وب‌سایت
 
·         مدیریت منو‌های وب‌سایت
o         امکان افزودن گره (Node) جدید از فهرست صفحات و واحدهای موجود به منوی اصلی سایت
o         امکان حذف یک گره (Node) از  منوی اصلی سایت
o         امکان تغییر چیدمان و ترتیب گره(Node) های منوی اصلی سایت
 
·         مدیریت محتوای اخبار
o         داده‌ها
§         اطلاعات مورد نیاز بر اساس فرمت RSS
o         کنترل
§         افزودن، ویرایش و یا حذف یک خبر
§         ایجاد فهرست اخبار موجود
§         افزودن یا حذف مراکز / واحدهای مرتبط
§         افزودن یا حذف پژوهشگران مرتبط
o         نمای عمومی
§         فهرست اخبار و لینک به صفحه اختصاصی آنها
§         صفحه‌ی اختصاصی خبر
§         خروجی XML استاندارد شده برای فهرست و هر جزء
§         نام  واحد مرتبط و لینک به صفحه‌ی اختصاصی آن
§         نام نویسنده‌ی خبر و لینک به صفحه‌ی اختصاصی او
 
·         مدیریت محتوای پیوندهای اینترنتی (Links)
o         اهم داده‌ها
§         عنوان، توضیحات، url، واحد مرتبط
o         کنترل
§         افزودن، ویرایش ویا حذف یک پیوند اینترنتی.
§         ایجاد فهرست پیوندهای اینترنتی.
o         نمای عمومی
§         فهرست صفحه پیوندهای اینترنتی
§         خروجی XML استاندارد شده برای فهرست
 
·         مدیریت فایل‌ها و تصاویر
o         امکان رویت فایل های بارگزاری (Upload) شده
o         امکان بارگزاری (Upload) فایل‌های جدید
o         امکان ایجاد پوشه‌ی جدید
o         امکان تغیر نام فایل‌ها
o         امکان حذف فایل‌های موجود
o         امکان فشرده سازی(Compress-Zip) فایل های موجود برای سهولت Download
 
·         مدیریت آگهی‌ها و تیزرها
o         اهم داده‌ها
§         عنوان، توضیحات، url، تصویر آگهی یا تیزر
o         کنترل
§         افزودن، ویرایش ویا حذف یک آگهی یا تیزر.
§         ایجاد فهرست آگهی‌ها یا تیزرها.
o         نمای عمومی
§         نمایش متحرک آگهی‌ها یا تیزر‌ها همراه با پیوند اینترنتی هر کدام
 
·         جستجو
o         امکان جستجوی اجزای موجود از جمله:
§         چکیده مقاله ها
§         مقاله ها
§         کتاب ها
§         کنگره ها و نشست ها
§         مجله ها
§         پژوهش ها
§         پژوهشگران
§         واحدها
§         اخبار
 
 
آخرین به روزرسانی: 24 / 1 / 1388