انواع SWIM®

SWIM® در 3 نوع مختلفی آماده شده است تا متناسب با نیاز مختلف سازمان‌های متفاوت ارایه شود. در جدول ذیل می‌توانید انواع SWIM® و تفاوت‌های آنها را با یکدیگر مشاهده نمایید.

Research institute and centers educational/remedial hospitals Scientific NGOs Universities / Schools
Scientific Content ManagementDepartments content management
Staff and curriculum vitae (CV) content management
Studies and projects content manager
Articles content manager
Presentations content manager
Protocols and guidelines content manager
Books content manager
Journals content manager
Health info content manager
Congresses, symposia, workshops, and training courses content manager
Scientific newsletter content manager
Educational/Remedial Health Content ManagementEducational/remedial departments and wards content management
Health staff content manager
Duties content management
Clinic content management
Educational videos content manager
Educational case reports content manager
Educational image studies content manager
Website Content Management
User/Role/Access management
Web pages content management
Homepage content management
Menu manager
News manager
Links content manager
Files and pictures management

آخرین به روزرسانی: 22 / 1 / 1388